Služby

Našou prioritou je poskytovať profesionálne služby v oblasti návrhu, realizácie, prevádzky a servisu dátových centier a ich non IT infraštruktúry v zmysle metodiky Uptime institute a ANSI/TIA-942.

Poradenstvo a návrh
Prevádzka a servis
Inžiniering a realizácia
Poradenstvo a návrh

Audit infraštruktúry dátových centier v prevádzke, ktorého výstupom je určenie možných problematických a kritických miest, odporúčané riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektivity, bezpečnosti a dostupnosti prevádzky dátového centra s uvažovaním budúceho rozvoja a trendov.

Štúdia realizovateľnosti výstavby a prevádzky dátového centra alebo optimalizácie technologickej infraštruktúry existujúceho dátového centra. Výstupom je popis základnej koncepcie a technického riešenia, predbežný návrh harmonogramu prípravných, projektových a realizačných prác a hrubý odhad alokácie potrebných finančných prostriedkov.

Analýza potrieb zákazníka v súvislosti s výstavbou alebo prevádzkou dátového centra a jednotlivých častí non IT infraštruktúry.

Návrh a konzultácia riešenia so zákazníkom, ktorých výstupom je odsúhlasený jednoznačný a kvalitný podklad pre tvorbu projektovej dokumentácie a časového harmonogramu prác.

Komplexná projektová dokumentácia v rozsahu všetkých potrebných stupňov a technických a technologických častí dátového centra a jeho infraštruktúry.

Presný rozpočet a časový harmonogram realizácie.

CFD analýza v štádiu projektu umožňuje optimálne navrhnúť a zosúladiť stavebné a technologické riešenie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a hospodárnosť systému chladenia a bezporuchovosť prevádzky IT zariadení.

Prevádzka a servis

Profylaktické prehliadky a servis zariadení jednotlivých častí infraštruktúry.

Troubleshooting

Na mieru prispôsobené modulárne servisné zmluvy s dohodou o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na základe našich dlhoročných skúseností a kritickosti jednotlivých systémov.

Inžiniering a realizácia

Riadenie projektu certifikovanými profesionálmi v zmysle celosvetovo uznávanej metodiky IPMA alebo PRINCE2.

Realizácia výstavby dátového centra alebo technologických častí infraštruktúry v zmysle projektovej dokumentácie, rozpočtu a časového harmonogramu prác.

Startup ako nevyhnutná súčasť realizácie jednotlivých technologických celkov spočíva v oživení technológie našimi certifikovanými profesionálmi s nastavením parametrov systému v zmysle definovaných požiadaviek, projektovej dokumentácie, štandardov a predpisov výrobcu s ohľadom na náväznosť na zvyšnú infraštruktúru a funkčnosť celku.

Testovacia prevádzka ako jednotlivých technologických systémov tak aj kompletného súboru systémov infraštruktúry s nasimulovaním prevádzkových stavov, kontrola nastavených parametrov a vyladenie všetkých systémov infraštruktúry do dokonale funkčného a spoľahlivého celku.

Zaškolenie obsluhy v príslušnom rozsahu technológií v zmysle vypracovaných manuálov a prevádzkových predpisov.