Poradenstvo a návrh

Audit infraštruktúry dátových centier v prevádzke, ktorého výstupom je určenie možných problematických a kritických miest, odporúčané riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektivity, bezpečnosti a dostupnosti prevádzky dátového centra s uvažovaním budúceho rozvoja a trendov.

Štúdia realizovateľnosti výstavby a prevádzky dátového centra alebo optimalizácie technologickej infraštruktúry existujúceho dátového centra. Výstupom je popis základnej koncepcie a technického riešenia, predbežný návrh harmonogramu prípravných, projektových a realizačných prác a hrubý odhad alokácie potrebných finančných prostriedkov.

Analýza potrieb zákazníka v súvislosti s výstavbou alebo prevádzkou dátového centra a jednotlivých častí non IT infraštruktúry.

Návrh a konzultácia riešenia so zákazníkom, ktorých výstupom je odsúhlasený jednoznačný a kvalitný podklad pre tvorbu projektovej dokumentácie a časového harmonogramu prác.

Komplexná projektová dokumentácia v rozsahu všetkých potrebných stupňov a technických a technologických častí dátového centra a jeho infraštruktúry.

Presný rozpočet a časový harmonogram realizácie.

CFD analýza v štádiu projektu umožňuje optimálne navrhnúť a zosúladiť stavebné a technologické riešenie s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a hospodárnosť systému chladenia a bezporuchovosť prevádzky IT zariadení.