Inžiniering a realizácia

Riadenie projektu certifikovanými profesionálmi v zmysle celosvetovo uznávanej metodiky IPMA alebo PRINCE2.

Realizácia výstavby dátového centra alebo technologických častí infraštruktúry v zmysle projektovej dokumentácie, rozpočtu a časového harmonogramu prác.

Startup ako nevyhnutná súčasť realizácie jednotlivých technologických celkov spočíva v oživení technológie našimi certifikovanými profesionálmi s nastavením parametrov systému v zmysle definovaných požiadaviek, projektovej dokumentácie, štandardov a predpisov výrobcu s ohľadom na náväznosť na zvyšnú infraštruktúru a funkčnosť celku.

Testovacia prevádzka ako jednotlivých technologických systémov tak aj kompletného súboru systémov infraštruktúry s nasimulovaním prevádzkových stavov, kontrola nastavených parametrov a vyladenie všetkých systémov infraštruktúry do dokonale funkčného a spoľahlivého celku.

Zaškolenie obsluhy v príslušnom rozsahu technológií v zmysle vypracovaných manuálov a prevádzkových predpisov.